STANOVY UNIE AKVARISTŮ ČR - AKVA CZ

STANOVY UNIE AKVARISTŮ ČR - AKVA CZ

Odeslatod mlynář v Stř Kvě 05, 2010 12:43 pm

STANOVY UNIE AKVARISTŮ ČR - AKVA CZ

Článek 1
Název a sídlo


V Úvalech dne 30. září 2000 bylo devíti zakládajícími členy (viz. příloha "Zakladatelská listina") založeno občanské sdružení pod názvem Unie akvaristů ČR - AKVA CZ. Unie akvaristů ČR - AKVA CZ ( dále jen Unie ) je ve smyslu zákona č.83/90Sb. občanským sdružením. Unie sdružuje právnické osoby (akvaristické spolky, kluby atd.) a fyzické osoby (amatérské i profesionální chovatele), zabývající se chovem akvarijních rybek, živočichů a pěstováním akvarijních rostlin, které souhlasí s cíli Unie a chtějí se podílet na jejich dosahování.

Sídlem Unie je město Žďár nad Sázavou, Polní 38. Unie má působnost na celém území České republiky.

Symbolem Unie akvaristů ČR - AKVA CZ je její znak.

BAREVNÉ LOGO AKVA CZ JPGčisté 100x100.jpg
BAREVNÉ LOGO AKVA CZ JPGčisté 100x100.jpg (9.67 KB) Zobrazeno 10402 krát
Článek 2
Cíle Unie


Základním cílem Unie je vytvářet podmínky pro rozvoj akvaristické odborné činnosti v rámci České republiky a vytvářet základnu pro mnohostrannou spolupráci právnických a fyzických osob, které mají zájem o chov akvarijních rybek a vodních živočichů a pěstování vodních a bahenních rostlin.
Zastupovat a hájit zájmy členů Unie jak v jejím rámci tak i navenek. Spolupracovat se sdruženími stejného zaměření jak v České republice tak v zahraničí.
Podporovat činnost členských spolků a klubů v oblasti odborné, ekonomické, společenské i organizační při plném respektování jejich samostatnosti a nezávislosti.
Šířit zájem o chov akvarijních rybek a vodních živočichů a pěstování vodních rostlin a popularizovat akvaristickou činnost na veřejnosti. Zasazovat se o šetrné zacházení a ochranu zdraví chovaných akvarijních živočichů.
Podporovat a šířit vědecká poznání přírodních zákonitostí se zaměřením na ochranu přírody a přírodních zdrojů, jakož i ochranu ohrožených a vzácných druhů živočichů a rostlin v souvislostí s akvaristickou činností
Vydávat informativní tiskoviny a odborné akvaristické i propagační publikace pro své členy. Aktivně působit vzdělávacími programy na laickou veřejnost, především mládež.

Sestavovat a časově koordinovat společný roční plán hlavních akcí jednotlivých spolků a klubů na základě jejich návrhů.


Článek 3
Orgány Unie


Orgány Unie jsou:
Sněm
Prezidium
Revizní komise
Poradní sbor
Smírčí komise

Sněm Unie

Sněm je nejvyšším orgánem Unie. Svolává jej prezident Unie jednou ročně a to vždy do konce čtvrtého měsíce daného roku a to nejméně jeden měsíc před termínem sněmu. Sněm svolá vždy, když o to požádá nejméně jedna polovina členských spolků. Za právnické osoby se jednání sněmu zúčastňují jejich statutární zástupci nebo jimi písemně pověření členové.
Sněm volí a odvolává členy prezidia a revizní komise, stanoví jejich počty. Rozhoduje o změnách stanov Unie, o rozpočtu, o výši členských a účelových příspěvků a stanoví jejich splatnost, o udělení čestného členství jednotlivci, o přijímání nových členů, o zániku členství v případě hrubého porušení stanov, o zániku Unie.

O změně stanov a zániku Unie rozhoduje Sněm dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů. V ostatních případech se Sněm usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.
Každý spolek či klub má na Sněmu tolik mandátů s hlasem rozhodujícím, kolik odpovídá klíči dle počtu členů spolku či klubu.. Spolek do 25 členů 1 mandát, 26 až 50 členů 2 mandáty, 51 až 100 členů 3 mandáty, nad 100 členů 4 mandáty.
Individuální členové vytvoří na zasedání Sněmu klub, kterému přísluší tolik mandátů s hlasem rozhodujícím, kolik odpovídá klíči dle počtu členů pro spolek či klub. O jednání Sněmu pořizuje sekretář zápis, který musí obsahovat datum a místo konání, popis průběhu jednání Sněmu. Přílohami zápisu jsou prezenční listina účastníků Sněmu, zpráva o činnosti, schválený rozpočet na kalendářní rok a usnesení.

Prezidium Unie

Presidium je voleno Sněmem na čtyřleté funkční období. Je centrálním výkonným a koordinačním orgánem Unie a odpovídá za její činnost mezi zasedáními Sněmu. Plní usnesení a závěry Sněmu, kterému se ze své činnosti zodpovídá. Hospodaří se svěřenými finančními prostředky Unie, spravuje majetek Unie. Dbá na dodržování stanov a dobré jméno Unie. Připravuje jednání Sněmu, dbá na odborné vzdělání v oboru chovatelství akvarijních rybek a členů Unie. Reprezentuje Unii při jednání se státními orgány a jinými právními subjekty. Zastupuje Unii při jednání se zahraničními akvaristickými sdruženími.
Prezidium je tvořeno prezidentem, viceprezidentem, sekretářem, pokladníkem a členy prezidia. Má vždy lichý počet členů. Při jednání rozhoduje prezidium nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. Členové prezidia se scházejí mimo sněm nejméně čtyřikrát do roka. Členové prezidia mají hmotnou odpovědnost za svěřené movité i nemovité prostředky. Z každého jednání prezidia se pořizuje zápis.

Prezident Unie
Vystupuje a právně jedná jménem Unie, reprezentuje Unii při jednáních jako její vrcholný představitel. Z titulu své funkce je zástupcem Unie v E.A.T.A. (Evropské sdružení akvaristů a teraristů). Organizuje činnost Unie a jejího prezidia.

Viceprezident Unie
Zastupuje prezidenta v době jeho nepřítomnosti. V případě nečinnosti prezidenta přebírá všechny jeho pravomoci. Vede evidenci členských spolků a klubů i individuálních členů. Vede evidenci členů poradního sboru.

Sekretář Unie
Zajišťuje, vede a odpovídá za spisovou agendu Unie. Organizuje dle pokynů prezidenta korespondenci Unie a zakládá ji. Provádí zápisy z jednání Sněmu a prezidia. Je pověřen vedením archívu Unie.

Pokladník
Spravuje finanční prostředky Unie a vede příslušnou účetní dokumentaci. Na pokyn prezidenta provádí finanční operace. Tomuto předchází schválení prezidiem Unie.

Členové prezidia
Plní úkoly, kterými je pověřil prezident po předchozím rozhodnutí prezidiem. Mohou být pověřeni i výkonem funkcí ve prospěch Unie.

Revizní komise Unie
Je volena Sněmem Unie na čtyřleté období. Ze svého středu si volí předsedu komise. Revizní komise působí nezávisle na činnosti Prezidia. Ze své činnosti je odpovědna pouze Sněmu Unie. Nejméně 1-krát do roka provádí kontrolu hospodaření a plnění usnesení sněmu. O výsledcích předseda revizní komise informuje písemně Prezidium a Sněm Unie. Předseda revizní komise se může zúčastnit jednání prezidia s hlasem poradním.

Poradní sbor
Je vytvořen prezidiem Unie jako jeho poradní orgán. Sestává se z jednotlivců odborníků ochotných pomáhat prezidiu při řešení odborných i jiných úkolů ve prospěch Unie. Členství v Poradním sboru je dobrovolné. Počet členů v Poradním sboru není početně omezen. Členství v poradním sboru vzniká udělením certifikátu poradce Prezidiem Unie.

Smírčí komise
Je výkonným orgánem Unie k řešení sporů mezi členy. Jmenuje ji Prezidium Unie. Zpravidla se skládá z předsedy, který je funkcionářem prezidia a dvou členů poradního sboru. Smírčí komise rozhoduje na podkladě písemného podání některé ze sporných stran. Rozhodnutí v předmětné věci smírčí komise schvaluje prezidium, odvolacím orgánem je Sněm Unie. Rozhodnutí Sněmu je konečné.

Článek 4
Organizační jednotky


Organizačními jednotkami jsou občanská sdružení (akvaristické spolky, kluby atd.), která mají právní a ekonomickou samostatnost.

Článek 5
Členství v Unii


Členství v Unii je dobrovolné. Členem se může stát každý (právnická či fyzická osoba), kdo souhlasí se stanovami, chce se na činnosti Unie podílet a dosáhl věku 15 let.

Členství v Unii může být:
a) řádné
1/ prostřednictvím spolku nebo klubu
2/ individuální
b) čestné

Řádné členství vzniká doručením písemné přihlášky Prezidiu Unie, schválením přijetí na Sněmu Unie, zaplacením členského příspěvku a zápisem do seznamu členů Unie. Dokladem členství v Unii je členský průkaz s vyznačením zaplacení členského příspěvku na kalendářní rok. Čestné členství uděluje Prezidium Unie po schválení Sněmu Unie.

Člen Unie má právo účastnit se všech akcí pořádaných Unií či jednotlivými spolky a kluby, podílet se na činnosti Unie, volit a od 18 let být volen do orgánů Unie. Vznášet dotazy, návrhy, podněty a stížnosti orgánům Unie a požadovat informace o činnost a hospodaření Unie. Dostávat všechny publikační a informační materiály oproti úhradě nákladů s tím spojených.

Člen Unie je povinen dodržovat stanovy a dbát zájmů Unie. Dále je povinen řádně a včas platit členské, případně účelové příspěvky. Aktivně se podílet na činnosti Unie, odpovědně zastávat funkce v orgánech Unie, rozšiřovat si své odborné znalosti v oboru akvaristiky. Je povinen aktivně přispívat k ochraně životního prostředí, usilovat o dobré vzájemné vztahy mezi členy Unie i všemi ostatními akvaristy.

Členský příspěvek slouží k finančnímu zajištění činnosti unie. Výše členského příspěvku na kalendářní rok a termín splátky určuje Sněm. Čestní členové členské příspěvky neplatí.

Členství v Unii zaniká :

a) vystoupením (sdělením písemně Prezidiu Unie)
b) vyloučením (pro hrubé porušení stanov)
c) vyřazením z evidence pro nezaplacení členského příspěvku v daném termínu
d) úmrtím fyzické osoby
e) zánikem právnické osoby

Článek 6
Hospodaření Unie


Unie hospodaří s movitým i nemovitým majetkem v souladu s posláním a programovými cíli. Hospodaří podle platných zákonných předpisů a rozpočtu Unie, který byl schválen Sněmem na kalendářní rok. Za hospodaření Unie odpovídá Prezidium Unie, které každoročně předkládá Sněmu zprávu o hospodaření včetně účetní uzávěrky. Členové neručí za závazky Unie.

Finanční zdroje Unie jsou:

a) členské a účelové příspěvky
b) příjmy z činností při naplňování cílů Unie
c) darů a příspěvků fyzických a právnických osob
d) výnosů majetků
e) příspěvků z veřejných rozpočtů

Článek 7
Zánik Unie


Unie akvaristů ČR – AKVA CZ zanikne, rozhodne-li o tom Sněm Unie dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů. Sněm rovněž rozhodne, jak bude naloženo s majetkem Unie po jejím zániku.
Uživatelský avatar
mlynář
Sekretář AKVA CZ
 
Příspěvky: 522
Registrován: Úte Dub 27, 2010 2:02 pm
Bydliště: Grýnviliž u Práglu

Zpět na Stanovy UAČR - AKVA CZ

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron